PDF Print E-mail
 

 

 

 

 

 

เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 โดยคุณยศธร ส่งศรี ดำเนินกิจการเครื่องสำอางสมุนไพรและศูนย์ความงาม

เจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วถึงทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์ความงามสามารถมีรายได้มั่นคง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกสมุนไพร ให้มีแหล่งในการจำหน่ายสมุนไพร ทั้งหมดนี้เป็นความภูมิใจของ "เกรซ" ที่ยึดมั่นมาตลอด

ปัจจุบัน "เกรซ" ได้รับความมั่นใจจากลูกค้าทั่วประเทศ โดยการเข้าร่วมธุรกิจศูนย์ความงามเกรซกว่า 200 ศูนย์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงของกิจการและความน่าเชื่อถือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "เกรซ" ได้ปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่กว่า 70 รายการให้มีคุณสมบัติดีมากยิ่งขึ้น มีการจัดอบรมและพัฒนาบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแนะนำความรู้ใหม่ ๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงใช้ระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยมาใช้กับศูนย์ความงามที่อยู่ในต่างพื้นที่ เสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งทางด้านข่าวสาร สินค้าใหม่ เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศ "เกรซ" จะมีมาตรฐานเดียวกัน

 

 
COPYRIGHT 2013  GRACENATURE.CO.TH  ALL RIGHTS RESERVED   WEBSITE BY THAISMARTWEB.COM